Przejdź do treści

ZASADY ORGANIZACYJNO -  PORZĄDKOWE

W KLINICZNYM CENTRUM GINEKOLOGII, POŁOŻNICTWA

I NEONATOLOGII W OPOLU

 

Zbiór zasad organizacyjno - porządkowych dotyczy praw i obowiązków pacjentów hospitalizowanych w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

 

 I.

 1. Każdy pacjent przyjęty do oddziału jest zapoznawany z zasadami organizacyjno -porządkowymi dotyczącym jego praw i obowiązków oraz z topografią i harmonogramem pracy oddziału.
   
 2. Tekst jest dostępny w każdym oddziale w formie pisemnej, na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej Klinicznego Centrum. 

 

 II.

Pacjentowi przysługuje prawo do:

 1. Uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
   
 2. Udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością przez osoby wykonujące zawód medyczny, w pomieszczeniach odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym. Na życzenie pacjenta przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych może być obecna osoba bliska.
   
 3. Wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody, po uzyskaniu informacji o swoim stanie zdrowia.
  W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki stwarzających podwyższone ryzyko zgodę wyraża się w formie pisemnej.
   
 4. Uzyskania od osoby wykonującej zawód medyczny przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu, w zakresie udzielanych przez tę osobę świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie z posiadanymi przez nią uprawnieniami.
   
 5. Wyrażenia zgody na udzielenie informacji wymienionych w pkt.4 innym osobom.
   
 6. Informacji o prawach pacjenta.
   
 7. Zapewnienia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych oraz wyżywienia odpowiednio do wdrożonego procesu leczenia i stanu zdrowia.
   
 8. Zgłaszania działania niepożądanego produktu leczniczego.
   
 9. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta.
   
 10. Zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, w tym udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu medycznego oraz innych, powierzonych personelowi medycznemu o nim informacji.
   
 11. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
   
 12. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz życzliwego i kulturalnego traktowania.
   
 13. Umierania w spokoju i godności.
   
 14. Do leczenia bólu.
   
 15. Kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami lub odmowy takiego kontaktu.
   
 16. Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną wskazaną - uprawnienie to jednak może być ograniczone z uzasadnionych względów sanitarno - epidemiologicznych lub porządkowych.
   
 17. Poszanowania swoich przekonań oraz opieki duszpasterskiej.
   
 18. Uzyskania świadczeń niemedycznych, które są możliwe do zrealizowania w czasie pobytu pacjenta w Klinicznym Centrum i które nie naruszają ustalonego porządku.
   
 19. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
   
 20. Zgłaszania skarg i zażaleń Dyrektorowi Klinicznego Centrum oraz dochodzenia swoich praw.

 

 

III.

 1. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną jest w stałym kontakcie z personelem, informuje o pojawiających się problemach, wykonanych czynnościach oraz o istotnych wydarzeniach.
   
 2. Szpital umożliwia osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną możliwość korzystania z WC, łazienki.
   
 3. Kliniczne Centrum umożliwia osobie sprawującej dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem możliwość korzystania z noclegu w pokoju hotelowym za odpłatnością określoną w cenniku.
   
 4. Sprawowanie opieki nad dzieckiem przez rodzica nie jest równoznaczne z otrzymaniem zwolnienia lekarskiego na dziecko.
   
 5. Matka karmiąca piersią dziecko, przebywająca w oddziale, nie ponosi kosztów opieki nad dzieckiem związanych z jej pobytem w oddziale.
   
 6. W szczególnych przypadkach ciężkich stanów chorobowych u dorosłych istnieje możliwość całodobowego towarzyszenia pacjentce za zgodą ordynatora oddziału.

 

IV.

Obowiązkiem pacjenta przebywającego w oddziale szpitalnym jest przestrzeganie Zasad Organizacyjno -  Porządkowych Klinicznego Centrum:

 

 1. Stosowanie się do wewnętrznego harmonogramu funkcjonowania oddziału.
   
 2. Przebywanie w sali chorych lub na terenie oddziału w czasie wizyt lekarskich oraz w czasie wykonywania badań diagnostycznych.
   
 3. Przestrzeganie zaleceń dotyczących sposobu leczenia i diety.
   
 4. Odnoszenie się z szacunkiem do innych pacjentów i personelu.
   
 5. Przestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22°° do 6°°.
   
 6. Dbanie, aby swoim zachowaniem nie zakłócać spokoju innym pacjentom.
   
 7. Stosowanie się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym.
   
 8. Nieoddalanie się poza teren Klinicznego Centrum, chyba że jest to konieczne ze względów leczniczych.

Każde oddalenie się poza oddział pobytu wymaga poinformowania pielęgniarki/położnej lub lekarza, z podaniem czasu nieobecności.

 1. Korzystanie z urządzeń grzewczych będących na wyposażeniu oddziału - zakaz używania grzałek i innych urządzeń grzewczych.
   
 2. Zakaz przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych, używania środków odurzających, zakaz palenia tytoniu na całym terenie należącym do Klinicznego Centrum.
   
 3. Szanowanie mienia  Klinicznego Centrum a szczególnie zakaz manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami i instalacjami.
   
 4. Zakaz przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych bez obecności personelu.
   
 5. Zakaz wykonywania zdjęć oraz używania urządzeń nagrywających bez wiedzy i zgody osób zainteresowanych.
   
 6. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób.
   
 7. Pacjent odpowiada za wszelkie szkody materialne, powstałe z jego umyślnej winy oraz za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu.

 

V.

Pacjentka zgłaszająca się do Klinicznego Centrum winna:

1. Posiadać dokumenty: dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport), skierowanie (jeżeli jest wymagane), karty informacyjne z poprzednich pobytów w jednostkach ochrony zdrowia, aktualne wyniki badań.

2. Zezwala się na posiadanie rzeczy osobistych jak: bielizna nocna, dodatkowa poduszka, kapcie, ręczniki, bielizna osobista, kosmetyki i/lub środki pielęgnacyjne i higieniczne, ulubiony przedmiot  (np. zabawkę w przypadku hospitalizacji dziecka).

VI.

Pacjent po przyjęciu do leczenia szpitalnego może oddać do szatni dla pacjentów za pokwitowaniem ubranie i obuwie oraz złożyć do depozytu posiadane przedmioty wartościowe i pieniądze. Depozyt (Kasa Klinicznego Centrum) przyjmuje przekazane przedmioty wartościowe w dni robocze, w godzinach:7.00-14.00. W pozostałych godzinach oraz w dni wolne od pracy przedmioty do depozytu przyjmuje położna Izby Przyjęć.

 

VII.

Pacjentka powinna każdorazowo podpisać zgodę lub odmówić wyrażenia zgody na piśmie, na zabieg operacyjny, wykonanie badań diagnostycznych i innych świadczeń medycznych o podwyższonym ryzyku dla pacjenta.

 

VIII.

Przy przyjęciu do oddziału pacjentka ustala z lekarzem indywidualny plan opieki, a następnie przestrzega zleconego postępowania leczniczego, diagnostycznego i rehabilitacyjnego oraz sposobu i rodzaju żywienia. Plan opieki może ulegać modyfikacji w trakcie hospitalizacji, w zależności od potrzeb.

 

IX.

Z chwilą przyjęcia do oddziału pacjentka powinna przekazać lekarzowi informacje o aktualnie przyjmowanych lekach/suplementach diety.

Wszystkie leki własne pacjentki powinny być przekazane do punktu pielęgniarskiego, za pokwitowaniem. Leki własne muszą być w oryginalnych opakowaniach z nieprzekroczoną datą ważności.

Niedopuszczalne jest, aby w czasie trwania hospitalizacji pacjentka zażywała leki/suplementy diety samodzielnie, bez wiedzy personelu medycznego Klinicznego Centrum.

 

X.

1. Ciężko chorym pacjentom, posiłki podaje personel medyczny Klinicznego Centrum (pielęgniarka, położna) lub opiekun/osoba bliska pod nadzorem personelu.

2. Czynności pielęgnacyjne i toaletę przy obłożnie chorych wykonuje personel medyczny Klinicznego Centrum (pielęgniarka, położna) lub osoby bliskie, na życzenie pacjentki, pod nadzorem personelu.

 

XI.

Pacjentki przebywające w Klinicznym Centrum mogą korzystać:

 1. Z opieki duszpasterskiej, bezpośredniego kontaktu z osobą duchowną (szczegółowe informacje u pielęgniarki/położnej oddziału).
   
 2. Z kaplicy szpitalnej i obrzędów religijnych odbywających się w według ustalonych godzin.
   
 3. Z porady psychologa.
   
 4. Z własnego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego np.: suszarka, telefon, ładowarka, laptop (korzystanie jest bezpłatne).
   
 5. Z kiosku z prasą codzienną.
   
 6. Z dodatkowych (odpłatnych) posiłków w stołówce szpitalnej.

 

XII.

1. Posiłki wydawane są dla pacjentek w określonych godzinach z uwzględnieniem diety oraz harmonogramu pracy oddziału:

 • śniadanie        godz. 7:30 - 8:30 – z uwzględnieniem II śniadania (dla diety cukrzycowej)
 • obiad              godz.12:30 -13:30 – z przerwą (diety cukrzycowe)
 • kolacja            godz.17:00 -18:00 – z uwzględnieniem II kolacji (dla diety cukrzycowej)

2.  Posiłki powinny być spożywane w salach chorych.

 1. Pacjentka nie powinna, bez uzgodnienia z leczącym go lekarzem, spożywać artykułów spożywczych poza tymi, które podaje Centrum.
   

XIII.
 

 1. Kliniczne Centrum umożliwia codzienne odwiedzanie pacjentów.
   
 2. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie zgodnie z ustaleniami w poszczególnych oddziałach (informacja w danym oddziale) w sposób niezaburzający pracy oddziału.
   
 3. W szczególnych przypadkach, za zgodą ordynatora lub lekarza dyżurującego, odwiedziny te mogą odbywać się również w godzinach nocnych.
   
 4. Odwiedziny pacjentów nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.
   
 5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi lub ze względu na stan zdrowia innych pacjentów przebywających w sali chorych, odwiedziny mogą być   w różnym zakresie uregulowane przez ordynatora oddziału lub Dyrektora Klinicznego Centrum.
   
 6. Ordynator może wyrazić zgodę na dodatkową opiekę pielęgnacyjną sprawowaną przez osobę bliską lub inną wskazaną przez chorego, jeżeli tego wymaga stan zdrowia pacjenta.
   
 7. Ordynator oddziału lub lekarz dyżurny może wyrazić zgodę na całodobowe uczestniczenie rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem.
   
 8. Rodzina lub opiekunowie pacjenta mogą uzyskać zgodę na całodobowe uczestniczenie w opiece nad pacjentem przede wszystkim gdy :

  a)    jest on w stanie terminalnym,
  b)    jest nim dziecko,
  c)    jest nim dziecko wykazujące trudności w adaptacji do warunków szpitalnych,
  d)    jest nim pacjent po zabiegu operacyjnym,
  e)    jest nim pacjent pobudzony.
   
 9. Udział rodziny lub opiekunów w opiece nad pacjentem może odbywać się  w zakresie:
  a)  karmienia lub pomocy przy spożywaniu posiłków,

b)  utrzymania higieny ciała,

c)  zmianie bielizny osobistej / pościelowej,

 1.  wsparcia emocjonalnego - podniesieniu poczucia bezpieczeństwa,
 2. zmiany pozycji ułożenia ciała,
 3. pomocy przy wstawaniu z łóżka, chodzeniu,
 4. pomocy w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych
 • podanie basenu
 • zaprowadzenie do toalety.
   

XIV.
 

1.  Wypisanie z oddziału szpitalnego następuje

 1. Gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia,
   
 2. Na żądanie osoby przebywającej w Klinicznym Centrum lub jej przedstawiciela ustawowego,
   
 3. Gdy osoba przebywająca w Klinicznym Centrum w sposób rażący narusza Zasady Organizacyjno - Porządkowe, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 1. Pacjentka występująca o wypisanie z Klinicznego Centrum na własne żądanie powinna być poinformowana przez lekarza leczącego o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu

oraz wypełnić dokument „Decyzja o opuszczeniu szpitala na własną odpowiedzialność”. 

W przypadku niezłożenia takiego dokumentu lekarz sporządza wpis w dokumentacji medycznej pacjentki o samowolnym oddaleniu się ze szpitala.

 1. Przy wypisie pacjent otrzymuje Kartę Informacyjną zawierającą rozpoznanie choroby, zastosowane leczenie i wyniki badań oraz zalecenia, do dalszego postępowania, leczenia i trybu życia.
   
 2. Ubranie oddane do szatni, pieniądze i przedmioty wartościowe oddane do depozytu pacjentka otrzymuje po przedłożeniu kwitów depozytowych, odpowiednio w szatni pacjentek (odzież, obuwie) oraz Kasie Klinicznego Centrum (przedmioty wartościowe przekazane do depozytu). Depozyt (Kasa Klinicznego Centrum) wydaje przekazane przedmioty wartościowe w dni robocze, w godz.:7:00-14:00.
   
 3. Jeżeli stan ogólny pacjentki nie pozwala na jego odebranie to depozyt przekazywany jest osobie upoważnionej lub osobie uprawnionej do dysponowania ruchomościami pacjentki/prawni spadkobiercy – po okazaniu pisemnego upoważnienia od pacjentki, kwitu depozytowego i dokumentu tożsamości osoby odbierającej. Osoba upoważniona potwierdza odbiór rzeczy wartościowych własnoręcznym podpisem na karcie depozytowej (w Kasie Klinicznego Centrum).

 

XV.
 

Osoba która nie przestrzega Zasad bądź narusza je w sposób rażący może zostać wypisana ze szpitala lub mogą wobec niej być wyciągnięte inne środki dyscyplinujące.

 

 

 

Autor: Iwona Nawrot-Szczepanik
Strona dodana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-03-11 12:54:57)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2019-05-28 12:59:14)