Przejdź do treści

Podstawa prawna: Ustawa z 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017r. poz. 1318, 1524)

 

        Prawa Pacjenta


      Pacjent ma prawo do:

 1. Świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Informacji o swoim stanie zdrowia.
 3. Zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia.
 4. Wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych.
 5. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.
 6. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 7. Dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych.
 8. Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.
 9. Poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.
 10. Opieki duszpasterskiej.
 11. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

TEKST USTAWY O PRAWACH PACJENTA I RZECZNIKU PRAW PACJENTA JEST DOSTĘPNY W PUNKCIE PIELĘGNIARSKIM

 

Pacjent może składać skargi i wnioski do:

 1. Pełnomocnika Praw Pacjentów w Klinicznym Centrum
  Katarzyna Karnaś
  (pon.- pt. od 12.30 do 14.00) 
   tel. 77 454 54 01 wew. 417, pokój nr 18 
  email: pelnomocnikpacjenta@ginekologia.opole.pl
 2. Sekcji skarg i wniosków oraz monitorowania list oczekujących, opolskiego NFZ
  (pon. – pt. od 8.00 do 16.00)
  tel.: 77 40 20 182;
  infolinia: 77 194 88
 3. Biura Rzecznika Praw Pacjenta
  (pon. – pt. od 9.00 do 21.00)
  bezpłatna infolinia 800 190 590;
  email: sekretariat@bpp.gov.pl
 4. Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim
  tel: 77 45 24 348

 

     Obowiązki Pacjenta


Pacjent zobowiązany jest do:

 1. Przestrzegania Regulaminu organizacyjnego Klinicznego Centrum oraz innych regulaminów i zarządzeń wewnętrznych dotyczących organizacji pracy i porządku w oddziałach szpitalnych.
 2. Przestrzegania rozkładu dnia podczas pobytu na oddziale szpitalnym.
 3. Przestrzegania zaleceń personelu medycznego związanych z procesem leczenia.
 4. Nie zakłócania swoim zachowaniem spokoju innych pacjentów.
 5. Przestrzegania zasad higieniczno – sanitarnych..
 6. Szanowania mienia szpitalnego oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 7. Przestrzegania bezwzględnego zakazu wnoszenia na teren Szpitala i spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających.
 8. Przestrzegania zakazu palenia tytoniu.
 9. Nie wychodzenia poza teren Szpitala, chyba, że jest to konieczne ze względów leczniczych.

 

Pacjent odpowiada za:

 1. wszelkie szkody materialne powstałe z jego winy,
 2. rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty, które nie zostały przekazane do depozytu

Ponadto:

 1. Pacjent jest współodpowiedzialny za zachowanie odwiedzających go osób.
 2. Każde oddalenie poza oddział, na którym pacjent jest leczony, wymaga poinformowania pielęgniarki, położnej lub lekarza z podaniem czasu nieobecności.

 

Autor: Krzysztof Jaszkowic
Strona dodana przez: Krzysztof Jaszkowic (2015-01-09 10:50:50)
Zredagowana przez: Iwona Nawrot-Szczepanik (2020-05-19 10:55:01)